ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG

TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE


1. Algemeen

De hieronder besproken algemene voorwaarden (hierna ‘de Gebruiksvoorwaarden’) zijn toepasselijk op alle personen die zich toegang verschaffen tot en gebruik maken van de website https://www.beestig.be (hierna 'de Website' genoemd).
Deze Website is ontwikkeld en toegankelijk gemaakt door Hotel Hungaria bvba en Aveve nv (hierna de ‘Dienstverleners’).
Iedere persoon die zich toegang verschaft tot de Website verklaart meerderjarig te zijn en te beschikken over volledige rechts-en handelingsbekwaamheid. Indien u niet aan deze vereisten voldoet, verzoeken wij u vriendelijk meteen de Website te verlaten.

Door uzelf toegang te verschaffen tot de Website en de Website te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk de hierna volgende gebruiksvoorwaarden.


2. Identiteit van de Dienstverleners

De identificatiegegevens van de Dienstverleners zijn:
Hotel Hungaria
Radioweg 18
3020 Herent
KBO nr. 0810.368.286
E-mail: info@hotelhungaria.be

bvba Aveve nv
Aarschotsesteenweg 84
3012 Wilsele
KBO nr. 0403.552.464


3. Algemene Gebruiksrichtlijnen Website

3.1. Door het gebruik van de Website, verklaart u zich akkoord om:
  • Deze Gebruiksvoorwaarden na te leven,
  • Geen handelingen te verrichten die het gebruik door andere gebruikers in de weg staan of de veiligheid van de Website verstoren,
  • Geen virussen of andere schadelijke bestanden te uploaden of op een andere manier te verspreiden,
  • Geen gebruik te (proberen) maken van het gebruikersaccount van een andere gebruiker zonder machtiging van de Dienstverleners.

3.2. Indien u meent dat het gebruik van de Website door een gebruiker strijdig is met deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel uw (intellectuele) rechten schendt, kan u dit rapporteren aan de Dienstverleners via de contactgegevens vermeld onder ‘Identiteit van de Dienstverleners’.


Indien u vaststelt dat informatie die zich op de Website bevindt, een inbreuk uitmaakt op de (intellectuele) rechten van een derde of strijdig is met de rechten van derden of de goede zeden, kan u zulks melden aan de Dienstverleners via de contactgegevens vermeld onder ‘Identiteit van de Dienstverlener’. De Dienstverleners zullen de melding onderzoeken, u in kennis stellen van hun bevindingen en desgevallend de betreffende informatie (doen) verwijderen, zonder evenwel hieromtrent enige aansprakelijkheid in hun hoofde te erkennen.


4. Bijzondere Gebruiksrichtlijnen

4.1. Met betrekking tot de gegevens die u aan de Dienstverleners toevertrouwt, verklaart u uitdrukkelijk:
dat deze geen merken, logo’s of andere elementen bevatten die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten (bijvoorbeeld portretrecht, recht op goede naam) van derden, en dat deze niet op de één of andere wijze strijdig zijn met de openbare orde, de goede zeden of andere rechten van derden.

Het is uw verantwoordelijkheid om u te houden aan alle bestaande wetten ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Bijgevolg verbindt u zich ertoe u te onthouden van iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de Dienstverleners of van derden.

Als gebruiker vrijwaart u de Dienstverleners tegen alle vorderingen van derden gebaseerd op de niet-naleving van bovenvermelde verklaring. De Dienstverleners kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor materiaal of inhoud dat door gebruikers aan hen wordt toevertrouwd. De Dienstverleners behouden zich tevens het recht voor bepaalde inhoud die door een gebruiker op de Website wordt geplaatst te verwijderen, zonder zich hieromtrent te moeten verantwoorden.


5. Afsluiten van de persoonlijke toegang tot de website

5.1. De Dienstverleners hebben het recht om de toegang van een gebruiker tot de Website af te sluiten in volgende gevallen:
  • bij onrechtmatig gebruik door de gebruiker van de Website,
  • bij overtreding door de gebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden,
  • indien de Dienstverleners dit nuttig of noodzakelijk achten voor de veiligheid van de Website, of om haar belangen of die van de gebruiker of andere gebruikers te vrijwaren,
  • ingeval van mededeling door de gebruiker aan de Dienstverleners van het verlies of de diefstal van de persoonlijke account, of van elk misbruik of vermoeden van misbruik van de persoonlijke account door een derde.

5.2. De Dienstverleners gaan ervan uit dat de door de gebruiker op de Website geplaatste inhoud uitgaat van de gebruiker en overeenstemt met zijn wil, behalve indien de gebruiker de Dienstverleners op de hoogte heeft gebracht van verlies of misbruik van zijn persoonlijke account.


6. Onbeschikbaarheid

6.1. De Dienstverleners behouden zich het recht voor de dienstverlening via hun Website op te schorten voor onderhoud of om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen aan het systeem.
De Dienstverleners behouden zich ook het recht voor hun Website, alsook de veiligheidsmaatregelen te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de evolutie van de techniek en de veiligheidssystemen, of de evolutie van de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist.


7. Links

7.1. De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Als u op deze links klikt, verlaat u de Website. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De Dienstverleners verklaren uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze websites.

7.2. Indien u een link wenst te plaatsen naar de Website dient u zulks aan te vragen via verzending van een e-mail aan hallo@beestig.be.


8. Aansprakelijkheid

8.1. De informatie op de Website is van algemene en commerciële aard. De Dienstverleners leveren redelijke inspanningen opdat de door hen ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en nauwkeurig zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. De Dienstverleners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de Website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u door de Dienstverleners ter beschikking wordt gesteld, kan u de Dienstverleners contacteren op volgend e-mailadres hallo@beestig.be.

8.2. De Dienstverleners geven geen garanties voor de goede werking van de Website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de Website. De inhoud van de Website (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

8.3. De Dienstverleners kunnen in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, bv. door virussen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de toegang tot of het gebruik van de Website of van op de Website ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere website waarnaar de Website zou linken.

8.4. In geen geval zijn de Dienstverleners aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur, data of andere activa van de gebruiker.


9. Intellectuele Eigendom

9.1. Het concept, de inhoud van de Website, alsook de op de Website afgebeelde merken, logo’s, handelsnamen, illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de productnamen, de teksten, beelden alsook de in verband met de Website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals, doch zonder daartoe beperkt te zijn, het auteursrecht en de naburige rechten, het merkenrecht, de rechten op handelsnamen, logos, tekeningen, modellen, software, databanken en uitvindingen, evenals het octrooirecht, die toebehoren aan de Dienstverleners of aan derden waarmee de Dienstverleners de nodige contractuele afspraken hebben.

9.2. Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverleners.

9.3. De gebruiker erkent de intellectuele eigendomsrechten van de Dienstverleners in de Website en verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten.


10. Privacy en cookies

10.1. De Dienstverleners hechten veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle gebruikers van de Website. De Dienstverleners raden u aan om het Privacybeleid, met inbegrip van het beleid inzake cookies, zorgvuldig te lezen, aangezien uw uitdrukkelijke aanvaarding daarvan nodig is om gebruik te kunnen maken van de Website.

10.2. Door de Website te gebruiken, erkent u als gebruiker kennis te hebben genomen van het Privacybeleid van de Dienstverleners.


11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De verhoudingen tussen de gebruiker en de Dienstverleners worden enkel beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, zijnde de plaats waar de Dienstverleners hun diensten uitvoeren.