Beestig hecht een groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u ons privacy beleid.
Indien u ons eveneens persoonsgegevens van derden bezorgt zoals van uw klanten, medewerkers of partners, dient u deze derden ook te informeren over ons privacy beleid, alvorens u ons de persoonsgegevens van deze personen meedeelt.
Dit privacy beleid kan door Beestig worden aangepast. 


Inhoud van ons privacy beleid:

I. Hotel Hungaria als verantwoordelijke voor de verwerking
II. Doeleinden en wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking
III. De persoonsgegevens die worden verwerkt en hun mogelijks noodzakelijk karakter
IV. Duur van de gegevensverwerking
V. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en doorgifte
VI. Uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking
VII. Contact Hotel Hungaria inzake privacy


I. Hotel Hungaria als verantwoordelijke voor de verwerking
De verantwoordelijke voor de verwerking is Hotel Hungaria bvba, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Radioweg 18 (BE), en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0810.368.286.


II. Doeleinden en wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking

(a) Inschrijvers nieuwsbrief

Hotel Hungaria verwerkt persoonsgegevens van haar nieuwsbrief inschrijvers, voor de volgende doeleinden:
 • Om u op de hoogte te houden over Beestig.be

De verwerking berust op de volgende wettelijke grondslag:
 • De verwerking en het gebruik van e-mailadressen voor onze elektronische nieuwsbrieven en uitnodigingen voor activiteiten, is noodzakelijk voor het doel van het gerechtvaardigde belang van Hotel Hungaria om haar inschrijvers informatie te bezorgen over Beestig en onze activiteiten.

Nu wij uw elektronische contactgegevens hebben bekomen in het kader van onze website, gaan we er vanuit dat wij uw elektronische contactgegevens mogen gebruiken om u over onze website te informeren, door middel van elektronische nieuwsbrieven. Bij elke nieuwsbrief krijgt u evenwel de mogelijkheid om een “unsubscribe” link aan te klikken om ons te laten weten dat u dergelijke nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen en/of dat u niet wenst dat uw gegevens worden verwerkt in het kader van dergelijke nieuwsbrieven.


(b) Deelnemers aan wedstrijden van Beestig

Hotel Hungaria verwerkt persoonsgegevens van de personen die zich kandidaat stellen om deel te nemen aan een wedstrijd:
 • Het bewaren van essentiële persoonsgegevens teneinde uw deelname (opnieuw) in overweging te nemen voor nieuwe wedstrijden van Beestig.

De verwerking berust op de volgende wettelijke grondslag:
De verwerking van uw persoonsgegevens door ons is noodzakelijk voor het doel van het gerechtvaardigde belang van Hotel Hungaria om uw deelname te evalueren.


(c) Bezoekers van onze website

Tot slot verwerkt Hotel Hungaria persoonsgegevens van de bezoekers van de website beestig.be, sociale media en/of platforms of andere kanalen, wanneer deze via deze weg (bv de contactpagina of de chat functie) Hotel Hungaria of Beestig contacteren of informatie uploaden. De gegevens worden verwerkt voor het uitsluitende doel om op het initiatief van de bezoeker te reageren.


De wettelijke grondslag situeert zich in ons gerechtvaardigd belang om uw verzoek te behandelen.

Daarenboven kunnen we mogelijks gebruik maken van cookies. We maken gebruik van cookies voor de goede werking van de website. Daarnaast maken we gebruik van externe cookies voor communicatie met onze sociale media en voor informatie over het surfgedrag op onze website. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd voor het surfen op onze website.


(d) Inzake het inroepen van gerechtvaardigde belangen

We menen dat waar wij een gerechtvaardigd belang van een derde of van Hotel Hungaria inroepen, de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken personen, niet zwaarder doorwegen dan dit belang.
Indien u een andere mening bent toegedaan, en/of u niet wenst dat we uw gegevens verwerken voor dit belang, aarzel dan niet ons te contacteren (zie infra VI).


III. De persoonsgegevens die worden verwerkt en hun mogelijks noodzakelijke karakter

Persoonsgegevens:
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 
En afhankelijk van het geval:
 • Uw afbeelding of foto,
 • Aan de betreffende wedstrijd specifiek verbonden criteria of gegevens.

Bepaalde gegevens zullen door Hotel Hungaria noodzakelijkerwijze moeten worden verwerkt opdat wij onze overeenkomst of samenwerking met u correct zouden kunnen uitvoeren (bijv. contactgegevens en facturatiegegevens).


IV. Duur van de gegevensverwerking

We verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig voor actieve dossieropvolging of eventuele toekomstige samenwerking.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor onze nieuwsbrieven kan u zelf op elk ogenblik beëindigen door op de ‘unsubscribe’ link te klikken.

De persoonsgegevens die worden opgeslagen in onze databanke rond deelname aan een of meerdere wedstrijden op beestig.be worden bewaard gedurende een periode van 7 jaar vanaf de datum van opname van uw persoonsgegevens in onze databanken.

We ververwerken uw persoonsgegevens, van bezoekers aan de website die de contactpagina invullen of de chatfunctie gebruiken, enkel en alleen om aan uw initiatief gevolg te geven. De persoonsgegevens worden daarna niet bijgehouden (tenzij in voorkomend geval, in de context van een verwerking voor een ander doel, zoals uiteen gezet in ons privacy beleid. Bvb een aanvraag voor onze nieuwsbrief)


V. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en doorgifte

Wij delen uw persoonsgegevens in beginsel niet mee aan derden, tenzij aan verwerkers die namens ons bepaalde verwerkingshandelingen stellen zoals IT leveranciers en leveranciers van telecommunicatiediensten.

We geven in beginsel geen persoonsgegevens door naar landen buiten de EU. Indien er wel een doorgifte zou plaatsvinden naar derde landen (bijvoorbeeld in het kader van een welbepaalde productie waaraan u meewerkt), nemen wij ofwel passende maatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, of indien dit niet mogelijk is, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming. Het weigeren van uw toestemming kan in zulke gevallen mogelijks betekenen dat u niet aan de wedstrijd kan deelnemen.


VI. Uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking

Met betrekking tot uw persoonsgegevens die door Hotel Hungaria worden verwerkt beschikt u over een aantal wettelijke rechten:
 • U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze te laten verbeteren.
 • U kunt vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de verwerking te beperken.
 • In de mate de verwerking is gegrond op uw toestemming, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde opnieuw in te trekken.
 • In de mate de verwerking is gegrond op een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om zich te verzetten tegen de verwerking ervan.
 • U kunt vragen om de persoonsgegevens die u aan ons heeft bezorgd over te dragen naar een andere partij.

Binnen maximaal 1 maand na ontvangst van uw vraag, geven wij daaraan het passende gevolg. Indien we om enige reden geen gunstig gevolg kunnen geven aan uw vraag, wordt u hierover geïnformeerd met opgave van de redenen.

 
VII. Contact Hotel Hungaria inzake privacy

Voor de uitoefening van uw rechten onder titel VI, of indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft bij dit privacy beleid kan u steeds bij ons terecht, zowel telefonisch als via e-mail. U kan:
 • De privacy verantwoordelijke telefonisch contacteren op 016/84 81 89
 • Een e-mail sturen aan info@hotelhungaria.be
 • Een brief sturen naar onze maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Radioweg 18.

Bij klachten over de wijze waarop Hotel Hungaria omgaat met uw persoonsgegevens kan u eveneens terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be